Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van de vv Arnemuiden
(De minimum leeftijd is 4 jaar) 

dag-maand-jaar

Voor personen geboren vóór 2005 is het verplicht om een pasfoto t.b.v. de spelerspas in te leveren bij:

Jaco Moerdijk
De Schone Waardin 9
4341 LH Arnemuiden

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Voetbalvereniging Arnemuiden om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen 3 maandelijks af te schrijven wegens contributie.