Bestuursmededelingen !!!

Bestuursmededelingen !!!

Beste leden,

Normaal gesproken zou je rond deze tijd van het jaar de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben ontvangen. Helaas is het tot heden niet mogelijk om volgens de regels van het RIVM een dergelijke bijeenkomst te houden. Volgens de statuten van onze verenging dient er 1 maal per jaar een ALV te worden gehouden. Er bestaan verschillende opties om toch een ledenvergadering te organiseren, denk aan digitaal (Zoom, MS teams, Skype) of door middel van een “Poll”. Als bestuur hechten we echter veel waarde om juist bij deze vergaderingen fysiek bij elkaar te komen en het gesprek met onze leden aan te gaan. Derhalve hebben we voor de optie gekozen de ALV uit te stellen. Volgens de regels van de KNVB geldt dit uitstel tot uiterlijk 1 mei 2021.

We gaan er zelf een beetje vanuit dat we medio januari de ALV alsnog fysiek kunnen organiseren.

Verschillende onderwerpen zouden we graag in de ALV aan de orde willen laten komen. Denk hierbij aan de financiële gang van zaken, status vrijwilligersbeleid en ons 75-jarig jubileum. Graag informeren we je kort over deze onderwerpen. In de ALV komen we uiteraard uitgebreider terug op deze punten.

Financieel
We kunnen melden dat we (onder voorbehoud van kascontrole) een klein verlies (ca 1600 euro) laten zien in het jaar 2019/2020. 
Door wat eenmalige meevallers (vergoeding NAC en subsidie op investeringen) alsmede door de overheidssteun door corona (TOGS, NOW, huurverlaging gemeente) hebben we het verlies tot dit bedrag kunnen beperken.

Hoe komend seizoen eruit zal gaan zien, is afhankelijk van een heleboel factoren. Zoals jullie zullen begrijpen is het op dit moment erg lastig om hiervan een reëel beeld te schetsen. Door voortschrijdend inzicht zal dit op korte termijn wel mogelijk zijn.

Vrijwilligersbeleid

Dit seizoen zijn we gestart met het nieuwe vrijwilligersbeleid. Het resultaat is dat we op verschillende terreinen veel nieuwe vrijwilligers hebben mogen verwelkomen! Meer mensen voor achter de bar, voor de schoonmaak, voor de klusgroep, meer scheidsrechters, enzovoort, enzovoort. Als gevolg van de corona-pauze is een klein deel van de nieuwe vrijwilligers nog niet in actie kunnen komen. Maar dat komt ongetwijfeld nog goed zodra we alle (voetbal)activiteiten weer mogen oppakken. Zo’n 50 leden voldoen de vrijwilligersbijdrage door middel van een verhoging van de contributie. De extra contributie-inkomsten komen weer zoveel mogelijk ten goede van de vrijwilligers. Denk hierbij aan de aanschaf van goede hulpmiddelen en materiaal.

75-jarig jubileum

Het 75-jarig jubileum heeft dit jaar gezien de omstandigheden geen doorgang kunnen vinden. Als bestuur werken we verschillende scenario’s uit wat we eventueel in 2021 kunnen gaan doen. Denk hierbij aan het budget reserveren voor toekomstige tegenvallers, budget investeren in accommodatie, organiseren jubileumfeest, programma 2020 uitvoeren in 2021 etc..

In de ALV zullen we jullie verschillende opties voorstellen waarover dan zal worden gestemd.

Mocht dit bericht vragen oproepen? Schroom dan niet en neem contact op met één van de leden van het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Arnemuiden