Reglement vrijwilligersbijdrage

Inleiding
Van onze spelende leden wordt verwacht dat zij, naast een financiële bijdrage in de vorm van contributie, ook een vrijwilligersbijdrage leveren. Dit hoort bij het lidmaatschap van een vereniging en is nodig om onze mooie vereniging draaiende te houden. In dit reglement staat beschreven voor wie het vrijwilligersbeleid geldt en hoe de vrijwilligersbijdrage voldaan kan worden. Dit vrijwilligersbeleid en het reglement treden in werking per seizoen 2020 - 2021.  

1. Voor wie geldt dit reglement?
1.1 Het vrijwilligersbeleid en dit reglement is van toepassing op:
- alle spelende leden van 18 jaar en ouder.
- ouders/verzorgers van jeugdleden die niet onder de vorige categorie vallen.
1.2 Jeugdleden tot 15 jaar worden vertegenwoordigd worden door hun ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers leveren de vrijwilligersbijdrage.
1.3 Jeugdleden tussen 15 en 18 jaar mogen zelf de vrijwilligersbijdrage leveren, in plaats van de ouders/verzorgers. Vanuit de vereniging wordt dit ook gestimuleerd. De ouders/verzorgers blijven wel verantwoordelijk.
1.4 Zijn er meerdere jeugdleden afkomstig uit één gezin? Dan is het beleid van toepassing op het oudste jeugdlid binnen het gezin. Bereikt dit lid de leeftijd van 18 jaar? Dan moet hij/zij zelf de bijdrage leveren. De ouders/verzorgers zijn vervolgens verantwoordelijk voor de vrijwilligersbijdrage van het jeugdlid die dan weer de oudste is.
1.5 Als peildatum voor de leeftijdsgrenzen geldt 1 juli, de start van het nieuwe seizoen. Het beleid geldt daarom voor de spelende leden die vóór 1 juli 18 jaar worden.
1.6 Nieuwe leden hoeven deze bijdrage nog niet te voldoen in het seizoen waarin ze lid zijn geworden. Van hen wordt wel verwacht dat ze het eerste seizoen gebruiken om kennis te maken met de vereniging en met 1 of meerdere vrijwilligerstaken. Zodat ze voor het volgende seizoen een goede keuze kunnen maken hoe ze de vrijwilligersbijdrage willen voldoen. 

2. Hoe kun je je vrijwilligersbijdrage voldoen?
2.1 Spelende leden en ouders van jeugdleden kunnen op twee manieren hun vrijwilligersbijdrage voldoen:
1 Het verrichten van minimaal 10 uur vrijwilligerswerk ten behoeve van de vereniging in het lopende seizoen. Òf
2 Het betalen van een verhoging van 50% van de contributie.
2.2 Bij meerdere jeugdleden (tot 18 jaar) binnen 1 gezin geldt de verhoging enkel voor het oudste jeugdlid.
2.3 Het aantal van 10 uur is een schatting. Afhankelijk van het uit te voeren vrijwilligerswerk en het aantal vrijwilligers kan het aantal uren wat meer of minder zijn.
2.4 De verplichte vrijwilligersbijdrage geldt per seizoen. Verrekening met een ander seizoen is niet mogelijk.
2.5 In het kader van deze vrijwilligersbijdrage telt niet mee het per toerbeurt vlaggen bij een wedstrijd, het rijden naar uitwedstrijden en het wassen van het wedstrijdtenue.

3. Hoe wordt het vrijwilligersbeleid uitgevoerd?
3.1 Leden en ouders/verzorgers voor wie de verplichte vrijwilligersbijdrage geldt kunnen voorafgaand aan het seizoen aangeven hoe zij die willen voldoen. 
3.2 Met voorkeuren voor wat betreft het uit te voeren vrijwilligerswerk wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De vereniging is echter vrij het lid of de ouder/verzorger van een jeugdlid voor een andere vrijwilligerstaak in te zetten.
3.3 Is ervoor gekozen om de vrijwilligersbijdrage te voldoen met een verhoging van de contributie, dan wordt dit automatisch gedaan met ingang van het nieuwe seizoen.
3.4 Geeft een lid of de ouder/verzorger van een jeugdlid niet aan hoe hij/zij de vrijwilligersbijdrage wil voldoen, dan wordt uit gegaan van een verhoging van de contributie. 
3.5 Wanneer aan het eind van het seizoen blijkt dat een lid of de ouder/verzorger van een jeugdlid zijn/haar vrijwilligersbijdrage niet of onvoldoende heeft voldaan, dan wordt alsnog de verhoging van de contributie in rekening gebracht. 

4. Overige bepalingen/uitzonderingen
4.1 De extra contributie-inkomsten komen zoveel mogelijk ten goede van de vrijwilligers. Denk hierbij aan de aanschaf van goede hulpmiddelen en apparatuur.
4.2 Het bestuur van de vereniging is bevoegd het beleid en/of dit reglement aan te passen, bijvoorbeeld als blijkt dat de minimumeis van 10 uur vrijwilligerswerk niet voldoende blijkt te zijn. Deze aanpassing wordt ter goedkeuring voorgelegd in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
4.3 Het bestuur van de vereniging is bevoegd om te beslissen in situaties die eventueel aanleiding geven om een uitzondering te maken op dit beleid.
4.4 Het bestuur van de vereniging is bevoegd om te beslissen in situaties waarin dit reglement niet voorziet.

Bestuur vv Arnemuiden, mei 2020