Veilig sportklimaat

Veiligheid voor onze jeugdige voetballers en voetbalsters

Het NOC*NSF en de KNVB zetten in op het creëren van een veilige omgeving voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het doel is om de risico’s op ongewenst gedrag en seksuele intimidatie te verkleinen. Het bestuur van de Voetbalvereniging Arnemuiden onderschrijft deze ontwikkeling en maakt dit streven naar een veilig sportklimaat een onderdeel van haar beleid. Dit streven komt terug in het volgende:
1. Gedragsregels
2. Aanstellingsbeleid vrijwilligers
3. Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor onze begeleiders
4. Vertrouwenscontactpersoon

1. Gedragsregels

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder ook de KNVB, onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie jeugdige sporter en begeleider te verkleinen. Voetbalvereniging Arnemuiden onderschrijft de onderstaande 11 gedragsregels en verwacht van haar vrijwilligers dat zij dit ook doen. Waar in de tekst over ‘begeleider’ wordt gesproken wordt bedoeld een ieder die zich, op welke manier dan ook, bezighoudt met het begeleiden van één of meerdere jeugdleden, zoals: trainers en leiders, maar ook begeleiders bij één van de activiteiten, al dan niet eenmalig of langdurig. De gedragsregels zijn:

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

2. Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Bij de aanstelling van trainers/leiders wordt een aantal stappen doorlopen die bijdragen aan het creëren van een veilige omgeving voor onze jeugdleden. Te denken valt aan de volgende zaken:
• het voeren van een kennismakingsgesprek;
• Indien van toepassing; het checken van referenties;
• het laten aanvragen van een VOG;
• de trainer/leider wordt lid gemaakt van de KNVB. Indien dit niet kan of wenselijk is zal deze vrijwilliger een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) moeten tekenen. Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte;
• het onder de aandacht brengen/overhandigen van de gedragsregels.

3. Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en het risico op seksuele intimidatie te beperken, is het invoeren van een verplichting aan de begeleiders van jeugdleden om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Door de algemene ledenvergadering is in november 2016 ingestemd met het voorstel om deze VOG in het seizoen 2017-2018 verplicht te stellen.

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Het aanvragen van een VOG in sport is gratis.

Het verzoek een VOG aan te vragen geldt voor de huidige en nieuwe vrijwilligers van 18 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen. Dit betreft alle leiders, trainers, leden van de activiteitencommissie en jeugdcommissieleden. Ook alle leden van het hoofdbestuur vragen een VOG aan. De VOG heeft een geldigheid van 5 jaar.

De betreffende vrijwilligers worden benaderd met meer informatie. Ook op veel gestelde vragen  (https://www.nocnsf.nl/vog/veelgesteldevragen) is meer informatie te vinden.

4. Vertrouwenscontactpersonen

Beleid en maatregelen gericht op een veilig sportklimaat geven helaas geen garantie dat  grensoverschrijdend gedrag niet meer voor kan komen. Dit is één van de redenen waarom er binnen de voetbalvereniging Arnemuiden twee vertrouwenscontactpersonen worden aangesteld. Bij deze vertrouwenscontactpersonen kunnen (ouders van) leden terecht die te maken krijgen of vragen hebben over:
• pesten en gepest worden;
• machtsmisbruik en verbale agressie;
• het gevoel hebben dat je er (bv vanwege je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur) niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart;
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
• de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag.
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. De vertrouwenscontactpersonen kunnen in alle vertrouwen luisteren naar je verhaal, meedenken over de te nemen stappen. En indien nodig kunnen zij helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is.

Bij wie kun je terecht?
Hulp nodig? Wil je je verhaal kwijt of jouw twijfels delen? Bij de vertrouwenscontactpersoon binnen onze club kun je vertrouwelijke zaken kwijt. Je kunt hierbij dus denken aan (seksuele) intimidatie, persoonlijke problemen of grensoverschrijdend gedrag. 

1. De vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon binnen onze vereniging is Claudia Korstanje. Claudia heeft een pedagogische achtergrond en in het verleden veel met kinderen en hun ouders gewerkt. Hierdoor heeft zij de nodige ervaring. Je kunt Claudia bereiken via vertrouwenscontactpersoon@vvarnemuiden.nl of 0118-617115.

2. Naar een mannelijke vertrouwenscontactpersoon zijn we nog op zoek. Interesse? Informeer vrijblijvend via info@vvarnemuiden.nl

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport (0900 - 2025590, € 0,10 per minuut). Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Of ga naar www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport voor alle informatie.