Teamindeling: hoe komt die tot stand?

De teamindeling stellen we in beginsel één keer per jaar vast voor een heel jaarseizoen. Deze vastgestelde teamindeling maken we na afloop van het lopende seizoen bekend, waarbij het streven is dit ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen te doen.

De indeling vindt plaats vanuit verenigingsbelang met oog voor het individuele lid.

Daar wordt mee bedoeld dat altijd naar het totaalplaatje gekeken wordt, wat het beste is voor de vereniging, alle leden tezamen. Natuurlijk wordt ook het belang van ieder individueel lid in acht genomen, maar dit individuele belang kan nooit zwaarder wegen dan dat van een ander individu, het team en de vereniging.

Indeling van teams is als gevolg van steeds veranderende situaties een voortdurend proces. Deze indeling vindt altijd zorgvuldig en op integere manier plaats op basis van de op dat moment  bekende feiten en omstandigheden.

Hierbij worden de belangen van de vereniging, de teams en de individuele leden allemaal goed afgewogen. Hoe we dat doen, kunnen jullie hieronder lezen.

 
Hoe gaat de indeling in de ideale situatie in z’n werk?
Heel simpel: alle spelers kunnen even goed voetballen, kunnen het allemaal uitstekend met elkaar vinden, hebben geen voorkeur bij wie ze ingedeeld worden en er zijn per leeftijdscategorie precies genoeg spelers om meerdere teams samen te stellen waarbij elke positie is ingevuld. Spelers tevreden, ouders/verzorgers tevreden. Fluitje van een cent en klaar in vijf minuten. Of toch niet?

Jullie kunnen je wellicht voorstellen dat dit niet de realiteit is. We zijn nu eenmaal een dorpsvereniging waarbij de aantallen niet altijd even goed uitkomen. Zo ook dit jaar. Bovendien hebben we te maken met mensen (ja, ja, kinderen zijn ook net mensen). Kinderen met verschillende talenten en vaardigheden. Kinderen zijn ook sociale wezens met een eigen karakter, gedrag en voorkeur voor andere kinderen om mee om te gaan. En ja, karakters kunnen weleens botsen en gedrag kan weleens als afwijkend ervaren worden. Gelukkig maar, het zou een saaie bedoening worden als iedereen hetzelfde zou zijn. En dan verschillen ook nog de redenen om te willen voetballen. Bij sommigen staat alles in het teken van voetbal, voor anderen is het gewoon een gezellige bezigheid. En zo kunnen we nog wel even doorgaan...

Hoe gaat de teamindeling in de praktijk in z’n werk?
Hoe proberen we dan toch tot een indeling te komen die zoveel mogelijk mensen tevreden stelt of – omgekeerd – tot zo min mogelijk (tijdelijke!) teleurstelling leidt? Hier zijn we alweer sinds afgelopen december (!) mee bezig. Als volgt:

  • Bepaling aantal ploegen

Eerst bepalen we het aantal ploegen dat ingedeeld moet worden op basis van:

-    Aantal leden
Het aantal leden verandert soms dagelijks, maar de afgelopen jaren is sprake van een dikke 200 in te delen jeugdspelers in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Dit betreft niet alleen jongens, maar ook een verhoudingsgewijs toenemend aantal meiden (>20%).

-    Aantal wedstrijdspelers per team
Het aantal wedstrijdspelers is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Vanaf het seizoen 2018/2019 kennen we de volgende leeftijdscategorieën: JO6 (jeugd onder de 6 jaar), JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, JO13, JO14, JO15, JO16, JO17, JO18 en JO19. Vanaf de categorie onder 13 jaar kennen wij ook de aanduiding MO voor Meiden Onder… JO staat dan niet langer voor Jeugd Onder… , maar voor Jongens Onder...

Naarmate de leeftijd toeneemt, stijgt ook het aantal wedstrijdspelers per team. Als volgt:
o    JO7 speelt 4 tegen 4;
o    JO8, JO9 en JO10 spelen 6x6;
o    JO11 en JO12 spelen 8x8. Dit kan ook gelden voor MO13; en,
o    vanaf O13 wordt 11x11 gespeeld.

De ervaring leert dat om uiteenlopende redenen weleens een speler afwezig is. Daarom delen we waar mogelijk één of meerdere extra spelers bij een team in.

-    Aantal leden c.q. teams per leeftijdscategorie
Het aantal leden per leeftijdscategorie in combinatie met de teamgrootte geeft feitelijk het aantal teams dat we per categorie kunnen vormen.

Hierbij geldt het principe dat we per categorie één ‘prestatie’-ploeg – het zogenaamde ‘standaardelftal’ – vormen en één of meerdere lagere ploegen .

  • Samenstelling ploegen

Als we het aantal ploegen hebben bepaald, dan gaan we de teams samenstellen op basis van o.a. niveau, ambitie, andere prioriteiten, leeftijd en sociale kring. Als volgt:

-    Niveau
Het ene kind kan nu eenmaal beter of minder goed voetballen dan het andere.

Met niveau wordt al snel gedacht aan voetbaltalent: balcontrole hebben en behendig met de bal zijn. Maar er komt meer bij kijken: fysieke en conditionele gesteldheid, spelinzicht, winnaarsmentaliteit, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Wil om te leren en de durf om fouten te maken. Het kunnen toegeven van fouten en willen ontvangen van advies, maar ook kunnen accepteren dat je teamgenoten fouten kunnen maken. Communicatieve vaardigheden, sensitiviteit en sociaal vermogen. Et cetera, et cetera…

Ieder kind beschikt over één of meerdere van deze vaardigheden. Diegenen die hier meer dan gemiddeld over beschikken, schoppen het veelal tot het ‘eerste elftal’; het zogenoemde prestatieploegje. Daarbij zoeken wij naar een ideale teamsamenstelling, waarbij alle vaardigheden vertegenwoordigd zijn. Een ploeg met alleen spelers die geweldige individuele acties kunnen maken, maar niet met en voor elkaar willen voetballen gaat nooit slagen.
 
-    Potentie en ontwikkelingsmogelijkheden
Oefening baart kunst. Daarom trainen we ook. Iedereen kan leren (ook wij!). Daarmee houden we ook rekening bij een indeling. Het zou dus kunnen zijn dat er een kind bij uw kind wordt ingedeeld dat iets minder goed kan, maar waarvan wij wel het vertrouwen hebben dat hij of zij dat wel snel oppakt als we daar tijdens de training wat extra aandacht aan geven.

-    Ambitie
Het ene kind is zeer sportief en prestatiegericht ingesteld en heeft de ambitie om het hoogst haalbare te bereiken en is bereid daarvoor hard te werken. Het andere kind is lid van de vereniging vanwege het sociale karakter, de gezelligheid en lekker een potje te ballen met vrienden om wat aan beweging te doen. Allebei prima, toch? Maar jullie kunnen je voorstellen dat die twee kinderen weleens zullen botsen als die in hetzelfde team worden ingedeeld.

-    Prioriteiten
Het kan zijn dat een kind andere prioriteiten dan voetbal heeft. Een hele belangrijke is bijvoorbeeld school. Hoewel een training lekker ontspannend kan zijn en goed is om even de gedachten te verzetten, kunnen wij ons voorstellen dat een kind prioriteit moet geven aan huiswerk. Op het moment dat de verwachting is dat een kind relatief vaak een training moet laten schieten, omdat het de ambitie heeft een pittige opleiding te doen, dan zullen wij daar mogelijk rekening mee houden bij de indeling. Van spelers van een 'standaardelftal' wordt namelijk o.a. verwacht dat zij participeren aan het merendeel van de trainingen en wedstrijden, en als dat wegens andere – begrijpelijke – prioriteiten niet kan, dan zullen wij overwegen het plaatsje in een 'standaardelftal' aan een ander kind te geven.

-    Sociale kring
Daar waar bij de indeling van het ‘standaard’-elftal meer gekeken wordt naar individuele competenties, kijken we bij de  ploegen daaronder meer naar de sociale kring (vriendjes en klas-/schoolgenoten) en – voor zover wij dat kunnen inschatten – de karakters van kinderen.

Botsende karakters zullen er evenwel altijd zijn. Veelal zijn dit slechts enkele individuen. We ontkomen er echter niet altijd aan om die samen in een team te plaatsen. Met de andere teamgenoten en door gezamenlijk vooraf goede teamafspraken te maken en elkaar tijdig op een normale manier op gedrag aan te spreken, zijn wij ervan overtuigd dat een goede sfeer binnen het team gegarandeerd kan zijn.

-    Leeftijd
Tot op heden beslaat een leeftijdscategorie altijd twee jaren. Zo zijn er dus in de leeftijdscategorie JO11 (de voormalige E-tjes) bijvoorbeeld eerstejaars E’s en tweedejaars E’s. Waar mogelijk proberen we zoveel mogelijk de eerstejaars bij elkaar en de tweedejaars bij elkaar te plaatsen.

De KNVB heeft dit inmiddels ook tot beleid gemaakt. Sinds het seizoen 2017/2018 is de JO9 (de voormalige F-jes) gesplitst in JO9 en JO8. Vanaf 2018/2019 zijn ook de JO13 (D) en JO11 (E) opgesplitst en zijn ook competities voor de jaarlagen JO12 en JO10 geïntroduceerd. Voorts wordt gestimuleerd om teams in andere 'even' jaargangen te formeren: de JO14, JO16 en JO18.

Afhankelijk van de klasseindeling en leeftijdscategorie mogen ‘oudere’ spelers worden ingedeeld: de zogenaamde dispensatiespelers. Deze spelers komen dan uit de leeftijdscategorie volgend op de betreffende leeftijdscategorie. Dit aantal is aan een maximum gebonden ter voorkoming dat een jeugdteam overwegend uit ‘te oude’ spelers bestaat waardoor het een (veelal) fysiek voordeel zou kunnen hebben. Omgekeerd – jongere spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie – mag overigens wel, maar dan geldt veelal een fysiek nadeel.

Bepaalt de TC zelf de teamindeling?

Nee, om meerdere redenen delen wij als TC de teams niet eigenhandig in, maar altijd in samenspraak met trainers/leiders en objectieve beoordelaars. Als TC hebben wij evenwel de doorslaggevende stem. Hierbij overleggen wij ook met de jeugdcommissie en leggen wij verantwoording af aan het bestuur.

De TC bestaat momenteel uit 7 personen: Cor Schroevers, Guus van Hecke, Jan de Smit, Lennard Meulmeester, Marijn Riemens, Rik van de Corput en Thijs Roovers.

Alleen al vanuit het feit dat wij niet ieder individueel lid door-en-door kennen, doen wij een beroep op de trainers/leiders en objectieve waarnemers om ons te voorzien van informatie en advies omtrent een jeugdlid.

Een aantal van ons hebben ook kinderen die spelen bij onze vv Arnemuiden. Wij zijn naast TC-lid dus ook ‘ouder’. En dan zijn we in voorkomend geval ook nog ‘trainer/leider’ van een ploegje. Oftewel, we hebben nogal wat petten op en er spelen dus nogal wat belangen:

-          Het belang van ons eigen kind;
-          Het belang van ons team; en,
-          Het belang van de vereniging.

Hiervan zijn wij ons terdege bewust. Wij proberen altijd vanuit het belang van alle leden en in verenigingsbelang te handelen. Daar waar ‘tegenstrijdige’ belangen gaan spelen, bijvoorbeeld als een TC-lid moet gaan besluiten over de indeling van zijn eigen kind of zijn eigen team, dan zijn wij uiterst zorgvuldig in onze overwegingen en zullen de andere TC-leden een doorslaggevende stem hebben in de besluitvorming. Op deze manier waarborgen wij een integere totstandkoming van de teamindeling.

Blijft een teamindeling het gehele jaarseizoen ongewijzigd?

Ja, in beginsel wel.

Maar, ondanks alle zorgvuldige overwegingen moeten we soms weleens constateren dat iets niet werkt. Wij zijn ook maar mensen en ook wij kunnen – ondanks alle goede bedoelingen en overwegingen –  een verkeerde inschatting maken van hoe een individu binnen een team past en zich daaronder voelt.

Daarnaast kunnen zich gedurende een seizoen allerlei gebeurtenissen voordoen waarvan wij wel kunnen inschatten dat deze zich voordoen, maar niet wanneer, hoe vaak en wat daarvan de consequenties zijn.

-          Spelers kunnen om uiteenlopende leuke redenen afwezig zijn: een vakantie, een uitje, een feestje etc.
-          Helaas zijn er ook minder leuke redenen zoals ziekte en blessures. Met een goede warming up en goed veldbeheer proberen we blessures zoveel mogelijk te voorkomen, maar helaas doen deze zich door uiteenlopende oorzaken toch voor. En herstel kost tijd.
-          Dan hebben we nog spelers die verstek moeten laten gaan wegens bijvoorbeeld studie, stage of een (bij)baan.
-          En dan zijn er nog spelers die gewoonweg andere interesses krijgen die zij leuker vinden dan voetbal en om die reden stoppen met voetballen.

Eén of twee spelers vallen veelal met wat kunst en vliegwerk wel op te vangen, zeker als we dit op tijd weten. Maar meerdere spelers wordt al snel problematisch. Zeker in een leeftijdscategorie waarin de aantallen al beperkt zijn. Dan kunnen we vaak niet anders dan een wedstrijd verzetten of een beroep doen op andere teams, soms zelfs uit andere leeftijdscategorieën. In het ergste geval heeft een team langdurig zo weinig spelers dat dit structureel niet meer aangevuld kan worden met spelers uit andere teams, omdat dit dan ten koste gaat van die teams. Tot onze grote spijt zijn we dan genoodzaakt – en geloof ons, dat doen wij nooit lichtvaardig – om een team zelfs op te heffen en de spelers in te delen bij een ander team.

Wat als ik het niet eens ben met de indeling?

Ben je het niet eens met jouw indeling c.q. de indeling van jouw kind of ben je van mening dat een indeling niet zorgvuldig tot stand is gekomen, dan zijn wij meer dan graag bereid om je te woord te staan en je aan de hand van de omstandigheden en onze overwegingen uit te leggen hoe wij tot die indeling gekomen zijn. Dit betekent echter niet dat een indeling aangepast zal worden. We moeten nu eenmaal ergens een streep trekken.

De teamindeling is echter een continuproces; het gaat een heel jaar door. We beginnen al heel vroeg in het lopende seizoen met de teamindeling van het volgende seizoen. Daarnaast evalueren we regelmatig de huidige teamindeling.

In het nieuwe seizoen doen we dat ook en waar dit echt nodig blijkt, zullen we (waar mogelijk) alsnog tot aanpassing overgaan. Natuurlijk nemen wij jouw commentaar buitengewoon serieus, maar soms hebben we ook geen andere keus en vragen wij je om geduld te betrachten en het eerst eens een tijdje aan te kijken.

Helaas horen wij wel eens ‘Dan gaat mijn kind eraf….’ Dat hebben wij natuurlijk liever niet, want ieder lid is voor ons belangrijk en evenveel waard als een ander lid. Wij kunnen ons voorstellen dat je – ondanks begrip voor onze zorgvuldige afwegingen en uitleg – niet tevreden kunt zijn met de uitkomst. Maar helaas kunnen we niet iedereen tevreden stellen, al zouden we dat graag willen. Het verenigingsbelang gaat nu eenmaal boven het individuele lid. Als je dat niet kunt accepteren, dan vinden wij dat buitengewoon spijtig en nemen wij met pijn in ons hart afscheid van jou c.q. jouw kind.

Tot slot

Hopelijk hebben wij je met onze uitleg een beeld kunnen schetsen van de uitdagingen waarvoor wij ieder jaar opnieuw weer voor geplaatst staan. Moet je medelijden hebben? Nee hoor, wij doen het graag; in het belang van de vereniging en in het belang van ieder kind. Het enige dat wij vragen is begrip. Begrip voor onze uitdagingen en begrip voor de moeilijke keuzes die wij met enige regelmaat moeten maken. Hopelijk begrijp je ook dat wij het absoluut niet prettig vinden om iemand teleur te moeten stellen, zeker geen kinderen! Wij streven er namelijk naar om op een zorgvuldige en integere manier al onze leden tevreden te stellen en vertrouwen erop dat op deze manier te doen.