Toelichting vrijwilligersbeleid

Toelichting vrijwilligersbeleid

Beste leden en ouders van onze jeugdleden,

Eerder ontvang u al de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 28 november, om 21:00 uur. Hierbij willen we u alvast wijzen op één specifiek voorstel dat aan de ALV voorgelegd zal worden. Het betekent namelijk een behoorlijke verandering voor onze vereniging. Maar wat ons betreft vooral een verandering in positief opzicht. Hieronder leest u een toelichting op het voorstel.

Het is niet mogelijk om via e-mail formeel vóór of tegen het voorstel te stemmen, dat kan alleen op de ALV. Maar wilt u er op reageren of heeft u er vragen over? Dan kan natuurlijk wel. Dit kan per e-mail of door één van de bestuursleden even aan te spreken.

Graag tot 28 november!
Bestuur vv Arnemuiden

Vrijwilligersbeleid vv Arnemuiden
Een actieve voetbalvereniging zoals de voetbalvereniging Arnemuiden kan niet zonder de inzet van veel vrijwilligers. Gelukkig zijn er al veel mensen die onze vereniging met liefde draaiende houden. Onder hen ook veel mensen die zelf niet eens voetballen en geen voetballende kinderen hebben.

Maar helaas constateren we de laatste jaren een terugloop in het aantal vrijwilligers. Hierdoor moet een (te) kleine kern van vrijwilligers te veel werk verrichten. Dit is onwenselijk en leidt tot negativiteit binnen de vereniging. Hierdoor belanden we in een neerwaartse spiraal waarbij meer vrijwilligers afhaken èn waarbij nieuwe vrijwilligers moeilijk gevonden worden. Er zal een omslag moeten komen. Leden moeten zich realiseren dat je naast het betalen van contributie ook een bijdrage aan de vereniging zal moeten leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Dat hoort er nu eenmaal bij als je lid bent van een vereniging of als je kind lid is van een vereniging. Dit was ook de conclusie tijdens de beleidsavonden die we vorig seizoen met een afvaardiging van leden hebben gehouden.

Wanneer iedereen een steentje bijdraagt hoeft de vrijwilligersinzet niet groot te zijn èn moet het ook gewoon leuk kunnen zijn om te helpen. De laatste jaren hebben helaas wel uitgewezen dat we dit niet bereiken als het niet verrichten van vrijwilligerswerk geen enkele consequentie heeft. Aan de Algemene Ledenvergadering vragen wij een akkoord om onze nieuwe vrijwilligersbeleid verder uit te werken en vervolgens in te voeren binnen de vereniging.

Het nieuwe vrijwilligersbeleid zal inhouden dat ieder lid of ouder/verzorger van een jeugdlid een vrijwilligersbijdrage levert. Deze vrijwilligersbijdrage bestaat uit:
1. minimaal 10 uur vrijwilligerswerk ten behoeve van de vereniging per seizoen, òf
2. een verhoging van 50% van de contributie (ter illustratie: voor senioren betekent dat op dit moment een verhoging van € 82,- per jaar).